Zarządzenie Nr 139/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 139/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 06 czerwca 2003 roku

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

 

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  15 poz 148 z 2003 roku) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta i Gminy

 

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.        Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok o 68.972 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 27.167.619 zł

2.        Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok o 68.972 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 28.172.419 zł.

3.        Dokonuje się zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.        Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 139/02

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 06.06.2003 roku

 

Zwiększenie planu dochodów

Dz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

33.603

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

33.603

801

Oświata i wychowanie

 

6.539

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

6.539

853

Opieka społeczna

 

28.830

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

28.830

 

Ogółem

 

68.972

 

Uzasadnienie zmian zwiększających:

1.        Decyzją Nr FB.I. 3001/8-27/03 z dnia 28-05-2003 roku zwiększono plan dotacji w dziale 853 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów.

2.        Decyzją Nr FB.I. 3011/6-7/03 z dnia 30-05-2003 roku zwiększono plan dotacji w dziale 801 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

3.        Krajowe Biuro Wyborcze przyznało środki w wysokości 33.603 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum.

 


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 139/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 06.06.2003 roku

 

Zwiększenie planu wydatków

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

33.603

 

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

 

33.603

 

 

Wydatki bieżące

 

33.603

801

 

Oświata i wychowanie

 

6.539

 

80101

Szkoły podstawowe

 

6.539

 

 

Wydatki bieżące

 

6.539

853

 

Opieka społeczna

 

28.830

 

85395

Pozostała działalność

 

28.830

 

 

Wydatki bieżące

 

28.830

Ogółem

 

68.972

 


 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 139/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 06.06.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu - wydatki

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

 

Transport i łączność

80.000

80.000

 

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

 

80.000

 

 

Wydatki bieżące

 

80.000

 

60016

Drogi publiczne gminne

80.000

 

 

 

Wydatki bieżące

80.000

 

710

 

Działalność usługowa

 

5.000

 

71035

Cmentarze

 

5.000

 

 

Wydatki bieżące

 

5.000

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

400

400

 

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

400

400

 

 

Wydatki bieżące

400

400

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

400

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

28.900

28.900

 

75495

Pozostała działalność

28.900

28.900

 

 

Wydatki bieżące

28.900

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

28.900

758

 

Różne rozliczenia

5.000

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

5.000

 

 

 

Wydatki bieżące

5.000

 

851

 

Ochrona zdrowia

5.000

5.000

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.000

5.000

 

 

Wydatki bieżące

5.000

5.000

 

 

w tym wynagrodzenia i pochodne

5.000

 

Ogółem

119.300

119.300

 

Uzasadnienie zmian w budżecie:

Dział 600 – przeznacza się 80.000 zł na  współfinansowanie zadań na drogach wojewódzkich

Dział 710 - dokonuje się zwiększenia o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup kostki celem wyłożenia alejek cmentarnych. Brakujące środki przeniesiono z rezerwy celowej.

 


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 139/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia  06.06.2003 roku

 

Zmiany w  układzie wykonawczym -  dochody

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Urząd Miasta i Gminy

 

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

33.603

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

 

33.603

 

 

201

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

33.603

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

6.539

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

6.539

 

 

201

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

6.539

853

 

 

Opieka społeczna

 

28.830

 

85395

 

Pozostała działalność

 

28.830

 

 

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

 

28.830

Ogółem

 

68.972

  

 

Zmiany w  układzie wykonawczym - wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Urząd Gminy

 

 

600

 

 

Transport i łączność

100.000

100.000

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

80.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

80.000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

20.000

20.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

20.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

80.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

80.000

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

400

400

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

400

400

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400

 

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

400

710

 

 

Działalność usługowa

 

5.000

 

71035

 

Cmentarze

 

5.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5.000

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.100

36.703

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

3.100

36.703

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

33.603

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

350

 

 

4120

Składki na Fundusz pracy

 

50

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.100

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

200

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

28.900

28.900

 

75495

 

Pozostała działalność

28.900

28.900

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28.900

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

28.900

758

 

 

Różne rozliczenia

5.000

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

5.000

 

 

 

4810

Rezerwy

5.000

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

6.539

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

6.539

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

6.539

851

 

 

Ochrona zdrowia

5.000

5.000

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.000

5.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

5.000

Ogółem

142.400

182.542

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Ośrodek pomocy społecznej

 

 

853

 

 

Opieka społeczna

 

28.830

 

85395

 

Pozostała działalność

 

28.830

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

28.830

Ogółem

 

28.830