rok 2009

2006-2010

 

Zarządzenie nr 1/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 2/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 3/09 - w sprawie: powołania zespołu negocjacyjnego.

Zarządzenie Nr 4/09 - w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku MPR Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20

Zarządzenie Nr 5/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 6/09 - w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

Zarządzenie Nr 7/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 8/08 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 9/09 - w sprawie: ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych

Zarządzenie Nr 10/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 11/09 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 20/09

Zarządzenie Nr 13/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 12/09 - w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont.

Zarządzenie Nr 14/09 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 15/09 - w sprawie :wynajmu pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w przyziemiach budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowicach Górnych

Zarządzenie Nr 16/09 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 17/09 - w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.

Zarządzenie Nr 18/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Haliny Kurzeja zam. (…).

Zarządzenie Nr 19/09 - w sprawie ustalenia cen minimalnych na sprzedaż drewna pozyskiwanego w lesie komunalnym.

Zarządzenie Nr 20/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 21/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 22/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 23/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 24/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 25/09 - w sprawie: opracowania harmonogramu z realizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok

Zarządzenie Nr 26/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Beaty Kurzeja zam. (…).

Zarządzenie Nr 27/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Mieczysława Długosza zam. (…).

Zarządzenie Nr 28/09 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 29/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 30/09 - w sprawie: zmian w budżecie wykonawczym Gminy Stary Sącz na 2009 rok

Zarządzenie Nr 31/09 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego iglastego na potrzeby własne UM w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 32/09 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz w układzie wykonawczym na 2009 rok

Zarządzenie Nr 33/09 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 34/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 35/09 - w sprawie ustalenia instrukcji kasowej dla Urzędu Miejskiego w Starym Sączu .

Zarządzenie Nr 36/09 - w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do wystawiania i odbioru faktur vat.

Zarządzenie Nr 37/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 177/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia zakładowej instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 38/09 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 39/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 143/2006r. z dnia 10 lipca 2006r.

Zarządzenie Nr 40/09 - w sprawie : ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 41/09 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 42/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Zbigniewa Repelewicza zam. (…).

Zarządzenie Nr 43/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Jolanty Zagórowskiej zam. (…).

Zarządzenie Nr 44/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 45/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 46/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 47/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 48/09. - w sprawie : oddanie w użyczenie części nieruchomości zlokalizowanej na dz.ew. nr 300/4, 302/2 i 303/2 w Barcicach Górnych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Barcicach .

Zarządzenie Nr 49/09. - w sprawie : oddanie w użyczenie części nieruchomości zlokalizowanej na dz.ew. nr 42 w Gaboniu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gaboniu .

Zarządzenie Nr 50/09 - W sprawie powołania Komisji ds. przejęcia części działki ewidencyjnej nr 896, 613/2, 614/2 położonych w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 51/09 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 52/09 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2009 rok w układzie wykonawczym

Zarządzenie Nr 53/09 - W sprawie powołania Komisji ds. przejęcia części działki ewidencyjnej nr 896, 613/2, 614/2 położonych w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 54/09 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 55/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 56/09 - w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 57/09 - w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 238/08 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3.11.2008r.

Zarządzenie Nr 58/09 - w sprawie : wydzierżawienia budynku wraz z częścią działki ew. Nr 73/3 w Moszczenicy Niżnej

Zarządzenie Nr 59/09 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 60/09 - w sprawie:upoważnienia do prowadzenia działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie Nr 61/09 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz w układzie wykonawczym na 2009 rok

Zarządzenie Nr 62/09 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 63/09

Zarządzenie Nr 64/09 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2009 rok oraz w układzie wykonawczym na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 65/09 - w sprawie : Wytycznych do opracowania projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stary Sącz na rok szkolny2009/2010.

Zarządzenie Nr 66/09 - w sprawie : powołania zespołu opiniującego oferty na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2009,2010,2011 r

Zarządzenie Nr 67/09 - W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 3/09 z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego.

Zarządzenie Nr 68/09 - w sprawie: upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w zebraniu zorganizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości położonej w Starym Sączu na Osiedlu Sło

Zarządzenie Nr 69/09 - w sprawie: planów finansowych budżetu Gminy w Starym Sączu na 2009 rok z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie Nr 70/09 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok na zadania pn. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zarządzenie Nr 71/09 - W sprawie powołania Komisji ds. przejęcia działki ewidencyjnej 156/1 położonej w Gołkowicach Dolnych

Zarządzenie Nr 72/09 - w sprawie określania zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Zarządzenie Nr 73/09 - w sprawie: oddanie w użyczenie zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem "Orlik 2012" na dZ.ew. Nr 3484,485,361 i 231/2 w Gołkowicach Górnych.

Zarządzenie Nr 74/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Stanisławy Stawiarskiej zam. Stary Sącz

Zarządzenie Nr 75/09 - w sprawie: oddania w najem gabinetu usytuowanego w budynku MPR Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20

Zarządzenie Nr 76/09 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz w układzie wykonawczym na 2009 rok

Zarządzenie Nr 77/09 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego topolowego na wykonanie palików do sadzonek.

Zarządzenie Nr 78/09 - w sprawie: zmian w budżecie wykonawczym Gminy Stary Sącz na 2009 rok.

Zarządzenie nr 79/09 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 80/09 - w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 81/09 - w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 82/09 - W sprawie wydzierżawienia części nieruchomości

Zarzadzenie Nr 83/09 - W sprawie wydzierżawienia części nieruchomości

Zarządzenie Nr 84/09 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 85/09 - W sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 86/09 - W sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 87/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 88/09 - w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 89/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 90/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r.

Zarządzenie Nr 91/09 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 92/09 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 93/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 94/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 95/09 - w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Starym Sączu oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 96/09

Zarządzenie Nr 97/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania krokwi pozyskanych z rozbiórki zadaszeń stołów handlowych z Rynku Maślanego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 98/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 99/09 - w sprawie: zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Sącz i układu wykonawczego budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 100/09 - w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 101/09 - w sprawie godzin otwarcia targowiska ,,Wielki Wygon ' w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 102/09 - w sprawie: zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Stary Sącz w układzie wykonawczym na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 103/09 - w sprawie : oddanie w użyczenie budynku Dom na Dołkach zlokalizowanego na dz .ew. 1856 o pow. 0,0999 ha w Stary Sącz z przeznaczonego na siedzibę Muzeum Regionalnego

Zarządzenie Nr 104/09 - w sprawie : udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Stary Sącz do wydawania decyzji administracyjnych oraz do prowadzenia spraw Gminy w imieniu Burmistrza

Zarządzenie Nr 105/09 - w sprawie : postępowania z przejętym pojazdem samochodowym na własność Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 106/09 - w sprawie: zmian planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz oraz układu wykonawczego budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 107/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr108/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarzadzenie Nr 109/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 110/09 - w sprawie : obniżeniu ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 111/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/09 z dnia 13 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 112/09 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok na zadania pn. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zarządzenie Nr 113/09 - w sprawie: zmian planu dochodów i wydatków oraz układu wykonawczego w budżecie Gminy Stary Sącz na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 114/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 115/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 116/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 117/09 - w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 118/09 - w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 119/09 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2009 rok

Zarządzenie Nr 120/09 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego topolowego na potrzeby własne Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 121/09 - w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

Zarządzenie Nr 122/09 - W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 150/08 z dnia 29 lipca 2008r.

Zarządzenie Nr 123/09 - w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 124/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 125/09 - w sprawie: ogłoszenia alarmu powodziowego

Zarządzenie Nr 126/09 - w sprawie: odwołania alarmu powodziowego

Zarządzenie Nr 127/09 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2009 rok

Zarządzenie Nr128/09 - w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 129/09 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 130/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r.

Zarządzenie Nr 131/09

Zarządzenie Nr132/09 - w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

Zarządzenie Nr 133/09 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 134/09 - w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 135/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 136/09 - w sprawie: zmian w budżecie wykonawczym Gminy Stary Sącz na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 137/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 138/09 - w sprawie: zmian w budżecie wykonawczym Gminy Stary Sącz na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 139/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 140/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej .

Zarządzenie Nr 141/09 - w sprawie : ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu ul. Bandurskiego 14 b

Zarządzenie Nr 142/09 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 143/09 - w sprawie: zmian w budżecie wykonawczym Gminy Stary Sącz na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 144/09 - w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu gminy – do pracy w komisji.

Zarządzenie Nr 145/09 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr146/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 147/09 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok na zadania pn. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zarządzenie Nr 148/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 149/09

Zarządzenie Nr 150/09 - w sprawie : oddania w najem budynku Klubu „OMEN „ dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu .

Zarządzenie Nr 151/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 152/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 153/09 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok

Zarządzenie Nr 154/09 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 155/09 - w sprawie: zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Nr WND-POKL. 09.01.02-12-118/09 pn.” W Nowe Jutro Dziś Idziemy „ – cykl zajęć dydaktyczno- wyrównawczo- psychoedukacyjnych w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów z

Zarządzenie Nr 156/09 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 157/09 - w sprawie oddania w użyczenie wyposażenia dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”

Zarządzenie Nr 158/09 - w sprawie: zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 159/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 160/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Antoniny Nawara zam. Stary Sącz ul. W. Witosa 22.

Zarządzenie Nr 161/09 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Zarządzenie Nr 162/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 163/09 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 164/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 165/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 166/09 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gaboniu.

Zarządzenie Nr 167/09 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przysietnicy .

Zarządzenie Nr 168/09 - w sprawie oddania w użyczenie kosiarki – traktorka dla LKS „Barciczanki”

Zarządzenie Nr 169/09

Zarządzenie Nr 170/09 - w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu i zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok

Zarządzenie Nr 171/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 172/09 - w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego.

Zarządzenie Nr 173/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 174/09 - w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu i zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok

Zarządzenie Nr 175/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 176/09 - w sprawie ustalenia „Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.”

Zarządzenie Nr 177/09 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 178/09 - w sprawie: zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy i układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych.

Zarządzenie Nr 179/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 180/09 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przysietnicy.

Zarządzenie Nr 181/09 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gaboniu.

Zarządzenie Nr 182/09 - W sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu i jednostkach organizacyjnych podległych Gminie.

Zarządzenie Nr 183/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 184/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Janiny Olszowskiej zam. (…).

Zarządzenie Nr 185/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Władysławy Grońskiej zam. (…).

Zarządzenie Nr 186/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Agaty Dziedzina zam. (…).

Zarządzenie Nr 187/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Edyty Mordarskiej zam. (…).

Zarządzenie Nr 188/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Elżbiety Biskup zam. (...).

Zarządzenie Nr 189/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Mariana Jarzębińskiego zam. Stary Sącz .

Zarządzenie Nr 190/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Antoniny Nawara zam. Stary Sącz ul. W. Witosa 22.

Zarządzenie Nr 191/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarzadzenie Nr 192/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 193/09 - w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu i zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 194/09 - w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu i zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 195/09 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 196/09 - w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu i zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 197/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Grażyny Jurek zam. (…)

Zarządzenie Nr 198/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Kazimierze Kędroń zam. (...).

Zarządzenie Nr 199/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Moniki Sarnowicz zam. (…).

Zarządzenie Nr 200/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Zbigniewa Oraczek zam. (…).

Zarządzenie Nr 201/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Iwony Dziedzina zam. (…)

Zarządzenie nr 202/09 - W sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej realizacji programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie”

Zarządzenia Nr 203/09 - w sprawie : oddania w użyczenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu ul. Mickiewicza 1

Zarządzenie Nr 204/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 205/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 206/09 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę placu na płycie Rynku w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 207/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 208/09 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 209/09 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 210/09 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Przygotowania Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 211/09 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 212/09 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 213/09 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 214/09 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 215/09 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 216/09 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 217/09 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 218/09 - W sprawie powołania Komisji ds. przejęcia części działki ewidencyjnej nr 679 położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 219/09 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 220/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 221/09 - w sprawie: zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy i układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych.

Zarządzenie Nr 222/09 - w sprawie oddania w użyczenie komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Gimnazjów z terenu Gminy Stary Sącz w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz

Zarządzenie Nr 223 /09 - w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania informacji wynikającej z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2009 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 224/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 207 z dnia 05 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 225/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Józefy P. zam. (…).

Zarządzenie Nr 226/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Stanisławy Cz. zam. (…).

Zarządzenie Nr 227/09 - w sprawie : oddania w najem pomieszczenia biurowego usytuowanego na I piętrze budynku przy ul. Krakowskiej 26 w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 228/09 - w sprawie : oddania w najem 2 pomieszczeń biurowych usytuowanych na I piętrze budynku przy ul. Krakowskiej 26 w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 229/09 - w sprawie: powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Stary Sącz w imieniu Burmistrza Starego Sącza.

Zarządzenie Nr 230/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 231/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 232/09 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 233/09 - w sprawie: zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy i układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych.

Zarządzenie Nr 234/09 - w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 235/09 - w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli finansowej.

Zarządzenie Nr 236/09 - w sprawie: zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy i układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych.

Zarządzenia Nr 237/09 - w sprawie : oddania w użyczenie hali sportowej przy Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach

Zarządzenia Nr 238/09 - w sprawie : oddania w użyczenie pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach.

Zarządzenie Nr 239/09 - w sprawie oddania w użyczenie wyposażenia dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 240/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Tadeusza B. zam. (…).

Zarządzenie Nr 241/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Marii P. zam. (…).

Zarządzenie Nr 242/09 - w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu i zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 243/09 - w sprawie: zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy i układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych.

Zarządzenie Nr 244/09 - W sprawie powołania Komisji ds. przejęcia części działki ewidencyjnej nr 3993/1 położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 245/09 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 246/09 - w sprawie przekazania sprzętu i materiałów dydaktycznych do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum w Przysietnicy w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społec

Zarządzenie Nr 247/09 - w sprawie oddania w użyczenie sprzętu do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjów z terenu Gminy Stary Sącz w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 248/09 - w sprawie przekazania sprzętu i materiałów dydaktycznych do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum w Gołkowicach w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz

Zarządzenie Nr 249/09 - w sprawie przekazania sprzętu i materiałów dydaktycznych do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum w Barcicach w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczneg

Zarządzenie Nr 250/09 - w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu i zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 251/09 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 252/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Beaty Ch. zam. (...).

Zarządzenie Nr 253/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Teresy H. zam. (..).

Zarządzenie Nr 254/09 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 255/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 256/09 - w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu i zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 257/09 - w sprawie przekazania map, przewodników oraz albumów do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum w Gołkowicach w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 258/09 - w sprawie przekazania książek do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum w Przysietnicy w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 259/09 - w sprawie: zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy i układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych.

Zarządzenie Nr 260/09 - w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego.

Zarządzenie Nr 261/09 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 262/09 - w sprawie przekazania oprogramowań do prowadzenia firmy oraz programów multimedialnych do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum w Barcicach w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu

Zarządzenie Nr 263/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 264/09 - w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrudzinie.

Zarządzenie Nr 265/09 - w sprawie: zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy i układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych.

Zarządzenie Nr 266/09 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 267/09 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 268/09 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 269/09 - w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia na majątek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 270/09 - w sprawie oddania w użyczenie wyposażenia dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” działającego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cyganowicach

Zarządzenie Nr 271/09 - w sprawie zawarcia umów dzierżawy na sprzęt medyczny, wyposażenie, karetkę – z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu, Barcicach oraz Gołkowicach Górnych

Zarządzenie Nr 272/09 - w sprawie przekazania książek , gier dydaktycznych, słowników oraz multimedialnego programu językowego do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum w Barcicach w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejs

Zarządzenie Nr 273/09 - w sprawie przekazania książek , gier dydaktycznych, słowników oraz multimedialnego programu językowego do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum w Barcicach w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejs

Zarządzenie Nr 274/09 - w sprawie przekazania książek, słowników, filmów edukacyjnych oraz programów multimedialnych do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum w Przysietnicy w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w r

Zarządzenie Nr 275/09 - w sprawie przekazania książek do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz

Zarządzenie Nr 276/09 - w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu i zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 277/09 - w sprawie: zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy i układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych.

Zarządzenie Nr 278/09 - w sprawie : Określenia wysokości funduszu nagród dla nauczycieli w 2009 roku .

Zarządzenie Nr 279/09 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 280/09 - w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy w Starym Sączu na 2010 rok oraz planu finansowego z zakresu administracji rządowej.

Zarządzenie Nr 281/09

Zarządzenie Nr 282/09 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 283/09 - w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu i zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 284/09