Zarządzenie Nr 141/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 141/03

Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu

z dnia 10 czerwca 2003

 

 

w sprawie: planu finansowego z zakresu administracji rządowej na 2003 rok

 

 

                Na podstawie art. 126 ust 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz 1014 z póź. zm.) oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz 1591 z 2001 roku), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U. Nr 100 poz. 1077) Burmistrz Miasta i Gminy

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 141/03

Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu

z dnia 10.06.2003 roku

 

 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

Dochody z dotacji celowych

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

750

 

 

Administracja publiczna

132.200

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

132.200

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

132.200

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300

 

75414

 

Obrona cywilna

300

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

300

801

 

 

Oświata i wychowanie

6.539

 

80101

 

Szkoły podstawowe

6.539

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

6.539

853

 

 

Opieka społeczna

1.637.559

 

85313

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

60.300

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

60.300

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

1.252.579

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

1.252.579

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

92.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

92.000

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

223.770

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

223.770

 

85395

 

Pozostała działalność

8.910

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

8.910

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

274.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

274.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom

195.000

 

 

631

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

79.000

Ogółem

2.050.598

 

Wydatki z dotacji celowych

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

750

 

 

Administracja publiczna

132.200

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

132.200

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

109.864

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

19.643

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.693

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300

 

75414

 

Obrona cywilna

300

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

150

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

150

801

 

 

Oświata i wychowanie

6.539

 

80101

 

Szkoły podstawowe

6.539

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.539

853

 

 

Opieka społeczna

1.637.559

 

85313

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

60.300

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

60.300

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

1.252.579

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1.178.079

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

74.500

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

92.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

92.000

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

223.770

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

179.660

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.531

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

32.520

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.059

 

85395

 

Pozostała działalność

8.910

 

 

3110

Świadczenia społeczne

8.910

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

274.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

274.000

 

 

4260

Zakup energii

162.716

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

32.284

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

79.000

Ogółem

2.050.598

 

 

 

Plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

750

 

 

Administracja publiczna

25.200

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

25.200

 

 

235

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

25.200

Ogółem

25.200