Zarządzenie Nr 146/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 146/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10 czerwca 2003r.

 

 

w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego iglastego na potrzeby własne Urzędu Miasta i Gminy  w Starym Sączu.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z póź. zm.) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopad 2001 Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001r.)

 

Z A R Z Ą D Z A M  co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno tartaczne iglaste  pozyskane z lasu komunalnego w ilości 25,00 m3 na potrzeby własne Urzędu Miasta i Gminy  w Starym Sączu.

 

§ 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym  osobie odpowiedzialnej za magazyn na oczyszczalni ścieków „Wielki Wygon” w Starym Sączu.

 

§ 3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.