Zarządzenie Nr 147/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 147/03

Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

z dnia 11 czerwca 2003 r.

 

 

w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

 

      

 

           Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm. ) oraz art. 20 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. ( tj. Dz. U.  z 2002 r.  Nr 72 poz. 664 ) 

 

z a r z ą d z a m    co następuje

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na administrowanie i pełnienie funkcji dozorcy nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonym w Barcicach Górnych na dz. ew. nr 299/1 i dz. ew. nr 300 /1 przejętym na podstawie akty notarialnego z dnia 3.07.2000 repertorium „A” 3304/2000 w okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

 

p o w o ł u j ę  Komisję Przetargową w następującym składzie :

 

1. mgr inż. Elżbieta Migacz                 - przewodniczący

2. Maria Dominik                                  - sekretarz

3. Marek Guc                                        - członek

4. inż. Paweł Dybiec                            - członek

                                 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu

18 czerwca  2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz .

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia