Zarządzenie Nr 151/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 151/03

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16 czerwca 2003 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r.Nr 72 poz.664.)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na:   „obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz” powołuje komisję przetargową w następującym składzie:

 

1.        Jacek Lelek – Przewodniczący

2.        Maria Długosz               - Członek

3.        Bonifacy Wolak            - Członek

4.        Magdalena Orłowska    - Sekretarz

                                

§ 2

 

Zobowiązuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 16 czerwca  2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.