Zarządzenie Nr 153/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 153/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 18 czerwca 2003r.                 

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U.  Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) 

 

Z A R Z Ą D Z A M      co następuje:

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia  odbioru końcowego zadania:

„budowa sieci oświetlenia ulicznego w Gaboniu i Łazach Brzyńskich”

 

powołuję komisję  odbioru w następującym składzie:

 

1. Jacek Lelek                       - Zastępca Burmistrza

 

ze strony Inwestora:

2. Bonifacy Wolak              - Kierownik Ref. Przygotowania Inwestycji – Członek

3. Magdalena Orłowska     - Inspektor Ref. PI - Członek

 

ze strony użytkownika:

4. Elżbieta Migacz               - Kierownik Ref. Gospodarki komunalnej - Członek

5. Kazimierz Nakielski         - Inspektor Ref. GK – Członek

 

ze strony wykonawcy:

6. Mazur Wacław - właściciel Zakładu MAWAX - Członek

 

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję  do przeprowadzenia odbioru końcowego robót.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.