Zarządzenie Nr 63/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-01-2009 | 10:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE Nr 63/08

 

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia 12.03.2008 r.

 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Zofii H. zam. (…).

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp. dla Pani Zofii H. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

§ 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Zofii H.

 

§ 3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.