Zarządzenie Nr 178/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-01-2009 | 10:20
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr 178/08

 

 

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 1 września 2008 r.

 

w sprawie przeznaczenia tarcicy topolowej na potrzeby własne UM w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się tarcicę topolową w ilości 8,79 m3 uzyskaną z przetarcia 11,59 m3 drewna okrągłego na potrzeby własne Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§ 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym osobie odpowiedzialnej za magazyn na oczyszczalni ścieków w Starym Sączu.

 

§ 3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania