Zarządzenie Nr 179/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-01-2009 | 10:12
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr 179/08

 

 

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 01.09.2008 r.

 

w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na wykonanie pomostu na terenie „Dużego Stawu” w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno tartaczne dębowe pozyskane z lasu komunalnego w Starym Sączu w ilości 11,98 m3 na wykonanie pomostu na terenie „Dużego Stawu” w Starym Sączu.

 

§ 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu Wiesławowi Paszkiewiczowi – dzierżawcy „Dużego Stawu” w Starym Sączu.

 

§ 3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.