Zarządzenie Nr 155/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 155/03

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 24 czerwca 2003 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) oraz art.20a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz.664.)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na:   ,,budowę kanalizacji ściekowej w ulicy Krakowskiej w Starym Sączu’’ powołuje komisję przetargową w następującym składzie:

1. Bonifacy Wolak            - Przewodniczący

2. Magdalena Orłowska    - Sekretarz

3. Marek Żmuda               - Członek

 

§ 2

 

Zobowiązuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 4 września  2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.