Zarządzenie Nr 170/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-01-2009 | 09:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr 170/08

 

 

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 01.09.2008 r.

 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Antoniny N.  zam. (…).

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp. dla Pani Antoniny N. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

§ 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Władysławie N(…).

 

§ 3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.