Zarządzenie Nr 135/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 13:02
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 135/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30 czerwca 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego, motocykli o motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U.Nr 27 poz.271 z póżn.zm.)

 

 Z A R Z Ą D Z A M    co     n a s t ę p u j e:

 

§ 1.

 

Ustalam miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne za używanie do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy dla niżej wymienionych pracowników, na okres od dnia 01 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.:

 

1. mgr inż. arch. Jolanta Wąsik – Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków - wymiarze 150 km miesięcznie

2. inż. Bonifacy Wolak -Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji- w wymiarze 300 km miesięcznie

3.mgr inż. Paweł Dybiec – Inspektor – w wymiarze 300 km miesięcznie

5 mgr inż. Tadeusz Pasiut – Specjalista – w wymiarze 300 km miesięcznie

6. Mateusz Kożuch – Goniec - w wymiarze 300 km miesięcznie

 

§ 2.

 

Ustala się comiesięczne rozliczenie poprzez składanie oświadczenia przez pracownika , które powinno zawierać dane dotyczące pojazdu tj. pojemność silnika , marka , numer rejestracyjny , oraz określać liczbę dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby , urlopu , podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin , lub innej nieobecności , a także ilość dni w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

 

§ 3.

 

Z osobą używającą samochód prywatny do celów służbowych zostanie zawarta odrębna umowa która będzie podstawą rozliczania wykorzystanego limitu.

  

§ 4.

 

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

 

§ 5.

 

Zobowiązuje się Referat Budżetowo-Finansowy do sporządzania comiesięcznego bilansu paliwowego samochodów Urzędu.

§ 6.

 

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam pracownikom Referatu Organizacji, oraz Referatu Budżetowo-Finansowego.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.