Zarządzenie Nr 201/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 12:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 201/ 08

Burmistrza Starego Sącza

      z dnia 01 października 2008 r.

 

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm.) art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się co następuje:

 

zarządzam co następuje

 

&.1.

 

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość położoną w Barcicach wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

&.2.

 

Wykaz o którym mowa w &.1 , podlega wywieszeniu z dniem 01.10.2008 r. przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Batorego 25 oraz informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego Stary Sącz.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.