Zarządzenie Nr 200/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 200/ 2008

Burmistrza Starego Sącza

        z dnia 01 października 2008 r

 

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę placu na płycie Rynku w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami / zarządzam co następuje;

 

§1.

 

Ustalam stawkę czynszu dzierżawnego za zajęcie placu na Rynku w Starym Sączu na cele handlowe związane ze sprzedażą kwiatów w okresie od 24 października 2008 do 31 października 2008 r. w wysokości 1 zł brutto za 1 m2 dziennie.

 

§ 2.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi odrębna umowa.

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Referatowi Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.