Zarzadzenie Nr 194/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 12:52
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR 194/08

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

Z DNIA 19.09.2008r

 

W sprawie powołania zespołów spisowych

 

Na podstawie art.33 ust.3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 z 2001r. poz. 1591, z pÓź. zmianami) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r Itekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76, poz 694 z póż. zmianami 1 oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie:

1.                                              

2.                                             MARIA DOMINIK

3.                                            AGNIESZKA CYGAN

4.                                            ALFREDA WASTAG

5.                                             

§2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy będzie obecny przy inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych (w tym :środków trwałych (nieruchomości) oraz wyposażenia (ruchomości) znajdujących się w posiadaniu Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu.

Inwentaryzacja będzie przeprowadzona na okoliczność przekształcania gminnej jednostki organizacyjnej jaką jest MGOK w nową jednostkę o nazwie: "Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu" .

 

§3

 

Zakończenie spisu nastąpi z dniem 01.10.2008 roku tj. powołaniem nowej jednostki.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.