Zarządzenia Nr 193/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 10:39
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenia Nr 193/2008

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 19 września 2008 r.

 

w sprawie: oddania w użyczenie hali sportowej przy Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje:

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie na okres od dnia 22.09.2008 r. do 30.06.2009 r. halę sportową przy Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych w każdy wtorek tygodnia w godz. od 19.00 - 21. 00 dla dzieci i młodzieży parafii Barcice zaangażowanych w Liturgiczną Służbę Ołtarza i Grupę Apostolską.

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie sali gimnastycznej o której mowa w &.1 zostaną określone w umowie użyczenia.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 22.09.2008 r.