Zarządzenie Nr 192/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 10:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 192/08

      Burmistrza Starego Sącza

     z dnia 18 września 2008r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.31, art.!,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.l w związku z art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych! tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z poźn. zm.l

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

Powołuję Komisje Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w składzie:

 

        1.dr inż. Małgorzata Skrzypiec - Przewodnicząca Komisji

        2.mgr Władysław Tokarczyk - Członek

        3.inż. Bonifacy Wolak - Członek

        4.mgr Grażyna Kopeć - Członek

 

§2

 

Do zadań Komisji należy wykonanie zadań określonych w " Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu " wprowadzonym Zarządzeniem Nr 143/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu z dnia 1O.07.2006r

 

§3

 

Komisja działa od dnia powołania do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.