Zarządzenie Nr 168/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 10:31
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr 168/2008

 

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 26.08.2008/1'.

 

W sprawie powołania Komisji ds. przejęcia dz. ew. nr 246/1

 

Na podstawie art. 33 ust. 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późno zm.), zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Powołuję Komisję ds. przejęcia dz. ew. nr 246/1 położonej w Barcicach Górnych, gmina Stary Sącz, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą KW nr 64623 od Komendy Hufca ZHP im. Generała Józefa Bema w Tarnowie reprezentowaną przez phm. Maksyma Pękosz.

 

W skład Komisji wchodzą:

Andrzej Rybarski - inspektor referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami

Joanna Gorczowska - pracownik referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami

 

§2

 

Na przewodniczącego Komisji powołuję Pana Andrzeja Rybarskiego.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§4

 

Zadaniem Komisji będzie przejecie od Komendy Hufca ZHP im. Generała Józefa Bema w Tarnowie dz. ew. nr 246/1

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania