Zarządzenie Nr 166/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 10:29
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

   ZARZĄDZENIE Nr 166/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz, do podejmowania czynności związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz (załącznik do Uchwały Nr XXXIII I 347 lOS Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 marca 2005r. ze zm.) - zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.        Udziela się osobom wymienionym w Załączniku do mniejszego zarządzenia i stanowiącym jego integralną część, pełniącym funkcje dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz, pełnomocnictwa do podejmowania następujących czynności związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz, a będących uczniami danej szkoły:

a)przyjmowania i wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie stypendium szkolnego pod kątem ich zgodności z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (załącznik do Uchwały Nr XXXIII I 347 lOS Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 marca 2005r. ze zm.),

 b)wyrażenia opinii o przyznaniu stypendium szkolnego, bądź odmowie przyznania stypendium,

 c)pisemnego wzywania stron do uzupełnienia braków formalnych,

d)przekazywania kompletnych wniosków do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w celu  wydania decyzji o przyznaniu stypendium,

  e)utrzymywania stałego kontaktu z Urzędem Miejskim w kwestii uczęszczania ucznia do szkoły  oraz informowania rodziców o procedurze przyznawania i wypłacania stypendium szkolnego na terenie gminy Stary Sącz.

       2.Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia funkcji dyrektorów przez osoby, o których mowa w  ust. 1.

             3.Każda z osób, o których mowa jest w ust. 1, upoważniona jest do samodzielnego działania, w zakresie określonym niniejszym zarządzeniem.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Sącz oraz p.o. Dyrektorowi ZOFAS w Starym Sączu.

 

§3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zalacznik_Nr_12_do_uchwaly_nr_166.doc (50.50 Kb)