Zarządzenie Nr 162/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 10:20
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR 162/08

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z drenażem i kanalizacją opadową w miejscowości Gołkowice Górne w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" - etap I.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

            1.Bonifacy WOLAK              - Przewodniczący

             2.Magdalena ORŁOWSKA   - Członek

             3.Elżbieta PUCH                    - Członek

             4.Bolesław BASIŃSKI           - Specjalista ds. zamówień publicznych

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 11 września 2008 r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.