Zarządzenie Nr 161/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 10:17
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 161/08

 Burmistrza Starego Sącza

z dnia 18.08.2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót Budowanych

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 19 ust. l, art.21 ust.1 i 2

 

§l.

 

W związku z koniecznością dokonania odbioru wykonanych robót budowlano ­montażowych zadania inwestycyjnego pn ... Stabilizacja oraz usunięcie szkód spowodowanych przez czynne osuwisko w miejscowości Myślec - Zagórze w gminie Stary Sącz"

powołuję Komisję Odbioru Robót Budowlanych w następującym składzie :

 

l. Bonifacy WOLAK                     -Przewodniczący Komisji

     2.Elżbieta PUCH                             - Członek Komisji

     3.Paweł DYBlEC                             - Członek Komisji

4.Elżbieta MIGACZ                         -Członek Komisji

 

§ 2.

 

Zobowiązuje Komisję do przeprowadzenia w dniu 21 sierpnia 2008 r. czynności związanych z odbiorem robót budowlano - montażowych stabilizacji osuwiska i przekazanie do eksploatacji wykonanego obiektu w miejscowości Myślec - Zagórze Referatowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Odbioru Robót.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.