Zarządzenie Nr 152/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 10:05
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR 152/08

                              Burmistrza Starego Sącza

                                      z dnia 29 lipca 2008 r.

 

w sprawie : upoważnienia do postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. Nr 192 poz. 1378 z późniejszymi zmianami/oraz Uchwały Nr XLIX/32/02 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważniam Panią Janinę Nalepę - p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

§2

 

Na wniosek Pani Janiny Nalepa p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu udzielam Panu Franciszkowi Tudaj upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Janinie Nalepa p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r.