Zarządzenie Nr 148/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 10:02
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Z r z ą d z e n i e Nr 148/08.

             Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz                             

                                      z dnia 25.07.2008 r.

 

w sprawie: wydzierżawienia budynku Przedszkola położonego w Moszczenicy Niżnej wraz z działką ew. nr 73/3 .

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r. ) i art. 25 ust.! , art. 35 ust.! i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz .. 2603 ) zarządza się co następuje:

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w najem budynek przedszkola w Moszczenicy Niżnej o łącznej

pow. użytkowej 89,90 m2 wraz z częścią działką ew. nr 73/3 Pani Dorocie Daniel - Kożuch z przeznaczeniem na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Moszczenicy Niżnej.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 5 lata z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca .2013 r.

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady najmu budynku wraz działką o których mowa w &.1. zostaną określone w umowie.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą o dnia 1 lipca 2008 r.