Zarządzenie Nr 150/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 150/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 29 lipca 2008 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Szacowania Skutków Spowodowanych Przez Klęski Żywiołowe

 

Działając na podstawie art.31 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późno zm.)

 

z a r z ą d z a m co następuje:

 

§l.

 

Powołuję Gminną Komisję ds. Szacowania Skutków Spowodowanych Przez Klęski Żywiołowe, zwaną dalej Komisją, w składzie:

 

l. mgr inż. Paweł Dybiec - Przewodniczący Komisji

     2.mgr inż. Jan Migacz - Z-ca Przewodniczącego Komisji

    3.Kazimierz Nakielski - Sekretarz Komisji

    4.mgr inż. Marta Gajewska - Członek Komisji

    5.mgr inż. Marek Żmuda - Członek Komisji

    6.mgr Barbara Porębska - Członek Komisji

     7.Magdalena Orłowska - Członek Komisji

    8.Ryszard Niejadlik - Członek Komisji

    9.Maria Dominik - Członek Komisji

      10.mgr inż. Elżbieta Migacz - Członek Komisji

      11.Andrzej Rybarski - Członek Komisji

      12.mgr inż.Tadeusz Pasiut - Członek Komisji

      13.mgr Agnieszka Cygan - Członek Komisji

      14.Elżbieta Puch - Członek Komisji

      15.Mieczysława Ogorzały - Członek Komisji

      16.Bernadetta Brdej - Członek Komisji

      17.Joanna Padula - Członek Komisji

 

§ 2.

 

W zależności od potrzeb w ramach składu osobowego Komisji wymienionego § I w tworzy się Podkomisje:

l. Podkomisja ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej.

2. Podkomisja ds. szacowania strat w mieniu nieruchomym osób fizycznych i prawnych, oraz w uprawach rolnych.

 

§ 3.

 

Zadaniem Komisji jest dokonywanie szacunków strat spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne. Zasady i tryb pracy Komisji określa załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

Komisja sporządza dokumentację z wykonywanych czynności w formie protokołów i zbiorczego zestawienia strat według wzorów ustalonych przez Biuro ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

§ 5.

 

Traci moc zarządzenie Nr 120/06 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Szacowania Skutków Spowodowanych Przez Klęski Żywiołowe.

 

§ 6.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zalacznik_Nr_l_do_zarzadzenia_150.doc (28.50 Kb)