Zarządzenie Nr 147/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 09:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 147/2008

     Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                    z dnia 25.07.2008.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) i art. 25 ust.1 , art. 35 ust.! i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r.Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się co następuje:

 

zarządzam co następuje:

 

&.1.

 

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość położoną w Gaboniu wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

&.2.

 

Wykaz o którym mowa w &.1 podlega wywieszeniu z dniem 28.07.2008 r. przez okres 21 dnia tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25 oraz informację o wywieszeniu wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.