Zarządzenie Nr 143/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 09:48
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 143/2008

Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

z dnia 10.07.2008 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pÓż. zm.) oraz art. 8 ust.1 -4, art. 9 i art. 10 ust.1- 4 i artr.14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 )

z a r z ą d z a m co następuje:

 

&.1.

 

W związku z ogłoszonym II przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż:

 

" Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Barcicach Górnych nr 422 na dz. ew. Nr 300110 ' o pow. 0,1 ha obj. Księgą Wieczystą Nr NCIS /00080125/9 prowadzoną prze Sąd Rejonowy w Nowym Sączu"

 

p o w o ł uj ę Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

1.mgr inż. Paweł Dybiec - Przewodniczący

2. Maria Dominik - Sekretarz

3. Magdalena Orłowska - Członek

                4.Kazimierz Nakielski - Członek

                5.Andrzej Rybarski - Członek

               6.Elżbieta Puch - Członek

 

&.2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 17 lipca 2008 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz pokój nr 10 ( sala narad).

 

&.3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia