Zarządzenie Nr 142/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 09:45
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄD Z E N I E Nr 142/08

Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

z dnia 10.07.2008 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm.) oraz art. 19 ust.1, art. 21 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177)

z a r z ą d z a m co następuje:

 

&.1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie "zapytania o cenę " :

" na wykonanie nowej instalacji grzewczej wraz z wymianą istniejącego kotła centralnego ogrzewania na kocioł dwuobiegowy wiszący z zamkniętą komorą spalania z zasobnikiem c.w.u. W starej części budynku Przedszkola w Gołkowicach Dolnych"

oraz

"na wykonanie stropów podwieszanych w starej części budynku Przedszkola w Gołkowicach Dolnych"

 

p o w o ł u j ę Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

1.mgr inż. Elżbieta Migacz - Przewodniczący

 2.Maria Dominik                 - Sekretarz

 3.mgr. inż. Paweł Dybiec     - Członek

 4.Kazimierz Nakielski           - Członek

 

&.2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 11.07.2008 r. I w dniu 14.07.2008 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

&.3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia