Zarządzenie Nr 140/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 14:14
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 140/08

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 07.07.2008 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art. 33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze.zm.), oraz art.19 ust.2, art.21 ust. 1 ,2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (t.j.Dz.U z 2007 Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje;

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na :

 

- określenie ceny biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w roku szkolnym 2008/2009

 

powołuję Komisję przetargową w następującym składzie;

     

 1.Mieczysława Ogorzały - przewodnicząca

 2.Kazimierz Nakielski      - - sekretarz

                  3.Elżbieta Puch - członek

 4.Maria Dominik - członek

 

§ 2.

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 21.07.2008 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.