Zarządzenie Nr 131/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 14:11
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR 131/08

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz art. 19 ust.l i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

"WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W STARYM SĄCZU"

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

                 1.Bonifacy WOLAK - Przewodniczący

                 2.Magdalena ORŁOWSKA - Członek

                 3.Elżbieta PUCH - Sekretarz

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 18 lipca 2008 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.