Zarządzenie Nr 130/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 14:08
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 130/08

                                  Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 25.06.2008 r.

 

 

W sprawie: ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stary Sącz z wyjątkiem lokali usytuowanych w bloku nr 5 na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.8 pk.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego ( tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 32 poz. 266 z póź.zm. ) oraz Uchwały Nr XXI /272/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13.03.2008 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Sącz w latach 2008 - 2014 zarządzam co następuje:

 

&.1.

 

Z dniem 1 października 2008 r. ustalam stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 3,20 zł przy uwzględnieniu czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu tj. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, w oparciu o poniższe czynniki:

I. Czynniki podwyższające wartość bazową stawki czynszu:

          a)lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania  + 10%    

         b)lokal wyposażony w instalację gazową                               + 10%

    c)lokal wyposażony w instalację wodociągowo - kanalizacyjną   + 10%

II. Czynniki obniżające wartość bazową stawki czynszu

a)lokal nie posiadający instalacji centralnego ogrzewania     -10 %

                    b)lokal nie posiadający instalacji gazowej                             -10 % c)lokal nie posiadający instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej    -10 %

                  d)lokal bez w c                                                                               -10 %

 

&.2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz zajmującego się gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi - M. Dominik.

 

&.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2008 r.