Zarządzenie Nr 128/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 14:03
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR 128/08

                          BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                        Z DNIA 25.06.2008r

 

W sprawie powołania zespołów spisowych

 

Na podstawie art.33 ust.3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(tekst jednolity OZ.U. Nr. 142 z 2001 r. poz. 1591, z póź. zmianami) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76, poz 694 z póż. zmianami 1 oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie:

1.                                              

2.                                             1.Elżbieta Migacz

3.                                            2.Kazimierz Nakielski

4.                                            3.Józef Wandas

5.                                             

§2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych w tym :środków trwałych (nieruchomości) oraz wyposażenia (ruchomości) znajdujących się na wodociągu Barcice - Cyganowice .

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona na okoliczność wygaśnięcia z dniem 30.06.2008 roku umowy dzierżawy zawartej ze Spółką Wodną Barcice, a także na okoliczność przekazania części mienia Firmie "Sądeckie Wodociągi" Sp.zoo

 

§3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 30.06.2008roku i zobowiązuje Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania