Zarządzenie Nr 129/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 12:54
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 129/08

                           Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                             z dnia 25.06.2008 r.

 

W sprawie: ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych usytuowanych w bloku nr 5 na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu, stanowiących własność Gminy Stary Sącz.

 

Na podstawie art.8 pk.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego ( tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 32 poz. 266 z póź.zm. ) oraz Uchwały Nr XXI /272/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13.03.2008 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Sącz w latach 2008 - 2014 zarządzam co następuje:

 

&.1.

 

Z dniem 1 października 2008 r. ustalam stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 3,22 zł przy uwzględnieniu czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu tj. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, w oparciu o poniższe czynniki:

I. Czynniki podwyższające wartość bazową stawki czynszu:

       a)lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania          + 10%

       b)lokal wyposażony w instalację gazową                                    + 10%

      c)lokal wyposażony w instalację wodociągowo - kanalizacyjną + 10%

II. Czynniki obniżające wartość bazową stawki czynszu

a)lokal nie posiadający instalacji centralnego ogrzewania     -10 %

                   b)lokal nie posiadający instalacji gazowej                                -10 %

                   c)lokal nie posiadający instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej -                        10 %

                   d)lokal bez w c                                                                               -10 %

 

&.2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz zajmującego się gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi - M. Dominik.

 

&.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r.