Zarządzenie Nr 124/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 12:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 124/2008

                               BURMISTRZA Miasta i Gminy Stary Sącz

                                        z dnia 09.06.2008r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)art.36a w związku z art. 5c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) i § 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 128, poz. 1339) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nr 89 poz.826 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz zarządza co następuje:

 

§1.

 

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

 

§ 2.

 

1.     Treść ogłoszenia określającego wymagania kwalifikacyjne i termin składania ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.     Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Dzienniku Polskim oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy.

 

§ 3.

 

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, którą powołuje Burmistrz odrębnym zarządzeniem.

Przewodniczącego Komisji wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4.

 

Komisja Konkursowa prowadzi postępowanie konkursowe zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 128 poz. 1339).

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi ZOFAS w Starym Sączu.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Zalacznik_Nr__do_Zarzadzenia_124.doc (26.50 Kb)