Zarządzenie Nr 122/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 12:32
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 122/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 4 czerwca 2008 r.

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im .Jana Pawia II w Gołkowicach .

 

Na podstawie art.36 a ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz.2572 ze zm.l, w związku z art.36 a ust.8 i 9 tejże ustawy, oraz art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.l

 

§1

 

P o w i e r z a m Pani mgr Zofii KORONA z dniem 01 września 2008 r. stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej in. Jana Pawła II w Gołkowicach, na okres 5 lat szkolnych, to jest od dnia 01 września 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia O 1 września 2008r.