Zarządzenie Nr 116/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 12:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                            ZARZĄDZENIE Nr l16/2008

                                            Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                           z dnia 26. 05. 2008 r.

 

w sprawie: obniżenia ceny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku położonym w Barcicach Górnych, przeznaczonego do sprzedaży.

 

Działając na podstawie 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r.Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz.1591 z póź. zm.

 

zarządzam co następuje:

 

&.1.

 

Obniżam cenę wywoławczą lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku położonym

w Barcicach Górnych przeznaczonego do sprzedaży o 44% w stosunku do ceny wywoławczej w I przetargu ..

Wartość po obniżeniu o 44 % wynosi - 104.078,00 zł .

 

&.2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.