Zarządzenie Nr 111/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 12:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie nr 111/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy ­Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 664.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy, niżej wymienionej dokumentacji technicznej:

 

opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wykonawczego rozbudowy istniejącego budynku Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki "Sokół" w Starym Sączu - ul. Stefana Batorego 23 , działka nr 1181, oraz parkingu zlokalizowanego na działce nr 1162/3

 

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

                 1.Bonifacy WOLAK - Przewodniczący Komisji,

                 2.Paweł DYBI EC - Członek

3.Magdalena ORŁOWSKA - Sekretarz

4.Bolesław BASIŃSKI - Specjalista ds. zamówień publicznych

 

§ 2.

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej UMiG Stary Sącz.

 

§ 3.

 

Zobowiązuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 28 maja 2008 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, przetargu nieograniczonego na opracowanie ww. dokumentacji technicznej.

 

§ 4.

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia, które wchodzi w życie z dniem podjęcia, zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.