Zarządzenie Nr 112/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 12:25
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Z a r z ą d z e n i e Nr 112/08

                Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                       z dnia 20 maja 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.159l z późno zm.) oraz art. 19 ust. 1 , art.2l ust.li2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U.z 2007 r Nr 223 poz.1655)

zarządzam co następuje;

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie z wolnej ręki na;

" Bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Stary Sącz - będącego własnością Enion-u "

 

powołuję Komisję przetargową w składzie:

           1.mgr inż. Elżbieta Migacz - przewodniczący

2.Kazimierz Nakielski                       - sekretarz

                 3.Maria Dominik                                - członek

 

§ 2.

 

Organizacja , tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3.

 

Zobowiązuję Komisje Przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu z wolnej ręki w dniu 06.06.2008 r o godz.l0-tej w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.