Zarządzenie Nr 114/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 12:22
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 114/2008

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 23 maja 2008r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji Starego Sącza.

 

Działając na podstawie art.33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź .zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§l.

 

Powołuję Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji Starego Sącza w składzie:

 

1. Marian Cycoń    - Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

                                -­Przewodniczący Zespołu

2. Jolanta Wąsik     - Kierownik Referatu Budownictwa ,Planowania

                                 i Ochrony Zabytków

       3.Bonifacy Wolak -  Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji

4. Jan Migacz         - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,

                                         Rolnictwa i Leśnictwa

5. Elżbieta Migacz  - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji

6. Janina Nalepa      - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

§ 2.

 

Zadaniem Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji Starego Sącza jest przygotowanie i późniejsza realizacja "Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Sącza".


§
3.

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.