Zarządzenie Nr 110/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 12:18
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Z A RZ ĄDZENIE Nr 110/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Z dnia 16 maja 2008 r.

 

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do załatwiania spraw i wydawania decyzji, dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 rok. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 166, poz. 1172)

Zarządzam, co następuje:

 

§ l

 

Upoważniam Panią Janinę Nalepa p.o Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do załatwiania spraw i wydawania decyzji, dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Janinie Nalepa p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2008 r.