Zarządzenie Nr 108/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 12:14
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 108/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z dnia 08.05.2008r.

 

W sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r - Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm.l

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Norma zużycia paliwa dla samochodu służbowego HONDA CIVIC F07 1.8 SEOAN o numerze rejestracyjnym KNS 18177 wynosi:

8 1/100 km

norma zużycia paliwa może zostać zwiększona do 10% w zależności od utrudnionych warunków drogowych

 

§2

 

Odpowiedzialnym za rozliczenie i kontrolę z pobranego paliwa na w/w pojazd ustalam pana Ryszarda Niejadlika.

 

§3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 137/05 z dn 14.07.2005 roku oraz Zarządzenie Nr 119/2006 z dnia 01.06.2006 roku

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 18.03.2008roku .