Zarządzenie Nr l05/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 12:11
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE Nr l05/08

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia 08.05.2008 r.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w ŁAZACH BIEGONICKICH

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) zarządza się co następuje:

 

§ l

 

Postanawia się wydzierżawić Panu Lucjanowi P. zam. (…), nieruchomość położoną w Lazach Biegonickich, oznaczoną numerem działki 46/19, o powierzchni 0.10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi Księgę wieczystą nr KW NS l S/00025115/3 na okres do dnia 31.12.2009r.

 

§2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) rocznie, wolny od podatku V AT.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej między stronami.

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do stanu prawnego od dnia 1.01.2008r.