Zarządzenie Nr 95/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 12:08
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 95/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 24 kwietnia 2008r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 3 1 , art. 1 ,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591 z późno zm./ w związku z art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych! tekst jednolity Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1593 z poźn. zm./

 

zarządzam co następuje:

 

§1

 

Powołuję Komisje Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w składzie:

 

       1.mgr inż. arch. Jolanta Wąsik

                  2.mgr Grażyna Kopeć

       3.mgr Władysław Tokarczyk

       4.Andrzej Rybarski

 

§2

 

Do zadań Komisji należy wykonanie zadań określonych w " Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu " wprowadzonym Zarządzeniem Nr 143/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu z dnia 10.07.2006r

 

§3

 

Komisja działa od dnia powołania do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.