Zarządzenie Nr 96/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 12:05
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 96/2008.

      Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                        z dnia 24.04.2008 r .

 

w sprawie: oddanie w użyczenie części nieruchomości zlokalizowanej na dz. ew. nr 300/4,302/2 i 303/2 w Barcicach Górnych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Barcicach .

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm.) i art. 25 ust.l ,

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się co następuje:

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie część nieruchomości zlokalizowanej na dz. ew. nr 300/4 o pow. 0,25 ha obj. KW Nr 81321, nr 202/2 o pow. 0,03 obj. KW 96429 i nr 303/2 o pow. 0,07 ha obj KW Nr 69144 w Barcicach Górnych, zabudowanej budynkiem którego część parteru oraz poddasze przeznaczone są na świetlicę wiejską w Barcicach .

Umowa użyczenia zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady użyczenia przedmiotowej nieruchomości zostaną określone w umowie.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                         i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .