Zarządzenie Nr 97/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:58
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE Nr 97/08

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia 24.04.2008r.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późno zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), zarządza się co następuje:

 

§1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr działki ewidencyjnej 2650 o pow. 0.0020 ha na okres od 1 maja 2008 do 30 września 2008 Panu Stanisławowi Ł. zam. (…) z przeznaczeniem na cel handlowy.

 

§2

 

Ustala się czynsz dzierżawy w wysokości 100,00 zł miesięcznie ( słownie: sto złotych 00/100) + należny podatek VAT.

 

§3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 roku.