Zarządzenie Nr 99/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:56
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 99/08

                      Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                      z dnia 25.04.2008r.

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w spawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004 Nr 207 poz. 2108)

 

zarządzam co następuje:

 

§ l.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na "oddanie w dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek: 243/3, 36/24, 36/27, 36/28 oraz część działki 36/41 o łącznej powierzchni 1,5972 ha położonych w Starym Sączu stanowiących plac targowy.

 

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

     1.mgr inż. Elżbieta Migacz - Przewodniczący

     2.Kazimierz Nakielski - członek

     3.Andrzej Rybarski - członek

                 4.Maria Dominik - członek

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 28.05.2008r.

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.