Zarządzenie Nr 90/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:52
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie NR 90/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Na postawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.)

Zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Upoważniam Panią Janinę Nalepę p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, w szczególności do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego, zawarcia umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, finansowego rozliczania umowy - projektu oraz wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji projektu systemowego.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Janinie Nalepie p.o. Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2008 r.