Zarządzenie Nr 88/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:48
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 88/08

          Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                     z dnia 14 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 rNr 142 poz.159l z późn. zm.) oraz art.8 ust. 1-4, art.9, art. 10 ust. 1-4 i art. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U Nr 207 poz.2l 08 /

 

zarządzam co następuje;

 

§1.

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym ustnym na dzierżawę zadaszonych stoisk handlowych na "Rynku Maślanym "w Starym Sączu ­p o w o ł u j ę Komisję Przetargową w następującym składzie;

 

          1.mgr inż. Elżbieta Migacz - przewodnicząca

    2.Kazimierz Nakielski         - sekretarz

    3.mgr inż. Paweł Dybiec      - członek

    4.Maria Dominik                  - członek

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 16 maja 2008 r o godz. 11/00 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz pok. nr.lO

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.