Zarządzenie Nr 87/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:45
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

 Z a r z ą d z e n i e Nr 87 /08

                 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                         z dnia 14 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie wydzierżawienia stoisk handlowych na "Rynku Maślanym" w Starym Sączu.

 

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz,U z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.l i art. 3 7 ust. l i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami

/ tj. z 2004 r. DZ. U .Nr 261 poz.2603/ zarządzam co następuje;

 

§ 1.

 

Postanawiam oddać w dzierżawę stoiska handlowe od nr 1 - 6 i znajdującą się pod nimi nieruchomość o powierzchni 5 m2 każde na "Rynku Maślanym"

w Starym Sączu na działalność handlową - prowadzenie sprzedaży produktów pochodzenia rolniczego, ogrodniczego i leśnego, wyrobów rękodzieła artystycznego, artykułów szkolnych, zniczy, ozdób choinkowych i wielkanocnych na okres od 01.06.2008 do 31.12.2009 r.

 

§ 2.

 

Oddanie w dzierżawę nastąpi w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego - ustnego.

Cena wywoławcza za jedno stoisko handlowe i znajdująca się pod nim część nieruchomości gruntowej ustala się na kwotę 80 zł miesięcznie. Postąpienie wynosi kwotę 10 zł.

Do czynszu miesięcznego doliczony zostanie podatek Vat w wysokości 22 %.

 

§ 3.

 

Szczegółowe zasady dzierżawy nieruchomości i stoiska handlowego - zostaną określone w odrębnej umowie.

 

§ 4.

 

Traci moc Zarządzenie nr 258/07 Burmistrza MG Stary Sącz z dnia 05.12.2007 r.

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia