Zarządzenie Nr 80/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:41
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 80/08

           Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                       z dnia 03.04.2008 r.

 

w sprawie: podwyższenia ceny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku położonym w Barcicach Górnych, przeznaczonego do sprzedaży.

 

Działając na podstawie 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r.Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pÓź. zm.

 

zarządzam co następuje:

 

&.1.

 

Podwyższa się cenę wywoławczą lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku położonym w Barcicach Górnych przeznaczonego do sprzedaży.

Wartość oszacowana w operacie szacunkowym z dnia 28.03.2008 r. przez Rzeczoznawcę Majątkowego Zofię Piotrowską posiadającą uprawnień nr 680 wynosi -104.078,00 zł po podwyższeniu wartości o 44 % , cena wywoławcza lokalu wynosi - 150.000,00 zł

 

&.2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.